Thi công xây dựng công trình đường bộ

Quy trình xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác.Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011.