Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng: Phổ biến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Sáng 8/5, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng đã tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ cho đại diện các Sở Xây dựng và đơn vị liên quan khu vực phía Nam.

Sáng 8/5, Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng đã tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ cho đại diện các Sở Xây dựng và đơn vị liên quan khu vực phía Nam.